obecné informace

Poplatek za ŠD  2017 / 2018
nad 3 hodiny / týden 50 Kč / měsíc
do 3. hodin / týden 25 Kč / měsíc

Poplatek lze uhradit  na období od září do prosince 2017 (200 Kč) a 

od ledna do června 2018 (300 Kč). Nebo v měsíčních splátkách.

 

Vážení rodiče,

rád bych vás informoval o zkráceném provozu školní družiny dne 1. 2. 2018. Ve výše uvedený den bude z provozních důvodů odpolední provoz ukončen v 15:00 hod. 

Jiří Voborný, ředitel školy

 

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny

Kapacita školní družiny je 55 žáků

O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě těchto kritérií:

1. Žáci jsou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity na základě řádně vyplněné přihlášky odevzdané nejpozději do 8. 9. 2017

2. Žáci přihlášení po 8. 9. 2017 a žáci, jejichž přihláška nebyla řádně vyplněná, budou evidováni jako náhradníci a v případě uvolnění kapacity budou jejich zákonní zástupci informováni vychovatelem.

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny:

1. Školní družina není nároková

2. Řádně vyplněná a včas odevzdaná přihláška k zájmovému vzdělání

3. Věk žáka – ŠD se naplňují přednostně a postupně žáky 1., 2., 3. 4. třídy

4. Zaměstnanost zákonných zástupců žáka – oba rodiče jsou v pracovním poměru

5. Žáci 5. třídy budou přijati do ŠD, pokud to kapacita dovolí – přednostně budou přijati:

a) žáci, kteří mají v nižších ročnících naší školy sourozence;

b) žáci, kteří dojíždějí do školy z jiné obce;

c) žáci, kteří navštěvují kroužek a musí čekat na autobusové spojení.

Vnitřní řád školní družiny

 

1. Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto: 

1.1. Ve školní družině je zaměstnanec vychovatel /ka/, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům (pouze týkající se ŠD), vyřizování námětů a stížností pouze ve vztahu k ŠD.

1.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

1.3. Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje zřizovatel – obec Suchohrdly. Poplatek se platí na měsíc předem (je možné platit i ve dvou splátkách), lze jej zaplatit předem i na delší období. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od prvního dne dalšího měsíce. Poplatek je stanoven dle vnitřní směrnice na 50,- Kč za tři hodiny v týdnu se platí 25,- Kč za měsíc.

1.4. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka
v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

1.5. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

1.6. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka

1.7. Při přechodu dětí do ŠD z jedné budovy do druhé za žáky škola neručí.

1.8. V případě nevyzvednutí dítěte ze ŠD – vychovatel vyrozumí telefonicky zákonného zástupce.

2.1 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce.

2.2 Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

3.1Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

a)      na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,

b)      na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,

c)       požádá o pomoc Policii ČR 

 

2. Organizace činnosti

2.1. Provozní doba ŠD je od 6.30 do 7.30 hodin a  odpoledne je od 11.30 do 16.00.

2.2. Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech: v ŠD, tělocvičně, hřišti, zahrada školní, zahrada MŠ, venkovní dětské hřiště.  Děti musí být vždy pod dozorem vychovatele ŠD.

2.3.  Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 25 účastníků denně přítomných. Jedná se o žáky, kteří jsou v daný čas fyzicky přítomni. Do jednoho oddělení ŠD lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků.

2.4. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením svého vyučujícího, který ve třídě odučil poslední vyučovací hodinu. Pokud ostatní třídy končí později, předá taktéž děti vychovateli do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu.

2.3. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti stanovuje ředitel školy.

2.4. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

-          Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

-          Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

-          Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatel /ka/ ŠD či jiný pedagog nebo rodič.

-          Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

2.5 V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, s případným omezením podle pokynů hygienika. V případě malého počtu přihlášených žáků je podána u zřizovatele žádost na uzavření provozu.

2.6 Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

2.7 V případě, že v průběhu školního roku dojde k rapidnímu úbytku žáků v jednotlivém oddělení a rodiče žáků dají škole souhlas, lze spojit obě oddělení v jedno pod dohledem obou vychovatelů.

2.8 Rozsah denního provozu projednává ředitel se zřizovatelem. Ředitel schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat zájmové kroužky.

2.9 ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD.

 

3. BOZ

3.1 Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, …), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou pod neustálým dohledem vychovatelky, jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

3.2. Pitný režim: z vlastních zdrojů.                                         

 

4. Chování  žáků

4.1. Žák bez vědomí vychovatele školní družiny neopouští. Všichni žáci musí být vždy pod dozorem vychovatele. Samostatně je žákům dovolen odchod na WC a při příchodu a odchodu – šatna. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatel neodpovídá.

4.2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

4.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelů, školním řádem a školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.

4.4. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace  sníženou známkou z chování na vysvědčení.

4.5. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. U ŠD základních škol a samostatných ŠD zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).

 

5. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

5.1 Žáci jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

5.2 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.     

5.3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

5.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

5.5 Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

5.6 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

5.7 Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

5.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

6.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

6.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

6.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

   

7. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

7.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

7.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání  tříd.

7.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.