Složení Školské rady při Základní škole Suchohrdly, okres Znojmo Školní 195

rok 2018/2019

ŠKOLSKÁ RADA
ZÁSTUPCI ZA: TIUL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ
 zřizovatele školy
 obec Suchohrdly
 
 obec Kuchařovice
 
 zřizovatele školy
obec Suchohrdly
 

Mgr. Krčál Vladislav

za zákonné zástupce žáků
 

Mgr. Hana Geržová

za pedagogy základní školy
 

Mgr. Renata Chalabalová

 

 

Dokumenty:

Zápis ze školské rady 23.6. 2016

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola, Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace

 (§ 132 a 167 až 168 školského zákona)

 

Školská rada

Školská rada při Základní škola a Mateřské škole Suchohrdly byla zřízena ke dni 1.9. 2005
Schválena v ZO byla dne 29.8. 2005 zřizovatelem školy Obcí Suchohrdly u Znojma.
 
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 
 
Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období: 
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách.
 
Funkční období členů školské rady je tři roky.
 
Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny;
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách;
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 
Právní předpisy- změna zákonů k 1.1. 2012
§ 168
(1) Školská rada
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy
 
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 O schválení dokumentů uvedených pod písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené pod písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce
 
 

Jednací řád: Školské rady při Základní škole  Suchohrdly, okres Znojmo

Jednací řád z jednání školské rady  ze dne 29.2. 2012.
 
Článek 1 
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon")
 
Článek 2 
Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Schůze školské rady svolává předseda školské rady nebo kterýkoliv člen školské rady nejpozději 14 dní před jejím zasedáním.
 
Článek 3 
Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.
 
Článek 4 
Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo. Program, podklady pro jednání školské rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady doručeny alespoň 7 dní před zasedáním školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.
 
Článek 5
Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jím pověřeného člena školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitelky nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je k zasedání školské rady přizvána. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady. 
 
Článek 6 
Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých člena při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných člena. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 
Článek 7 
O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady a ověřuje ho předseda. Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční listina. Zápis se rozesílá všem členům školské rady, bud' klasickou nebo elektronickou poštou. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informován ředitel školy.
 
Článek 8 
Nejméně jednou ročně školská rada informuje prostřednictvím webových stránek školy rodiče, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písmo b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písmo a),e), f),g) a h) školského zákona.
 
Článek 9 
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.
 
Článek 10 
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1.3. 2012
 
V Suchohrdlech dne 1.3. 2012
                                                                                    Mgr. Hana Nováčková, v.r.
                                                                                       předsedkyně školské rady   


Školská rada- 23.6. 2016.