školní vzdělávácí program

 

 

 

ŠKOLA KOMUNIKACE

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Zaměření školy

Základní vzdělání je neodmyslitelnou součástí života každého jedince. Mělo by reflektovat na očekávání a individuální potřeby každého jedince, ale i pružně reagovat na potřeby a stav současné společnosti.

Dnešní mladí lidé by měli:

 • pružně komunikovat s okolím
 • aktivně využívat moderní informační technologie
 • být dobře jazykově vybavení.

 

Z těchto požadavků dnešní doby vychází i hlavní priority školy.

 

Hlavní priority školního vzdělávacího procesu

Výuka cizích jazyků - prohlubování jazykových dovedností

německý jazyk -1 hodina

anglický jazyk od třetí třídy  -3 hodiny

Práce s výpočetními a komunikačními technologiemi

 

Otevřená komunikace mezi žáky a dospělými, mezi žáky navzájem

 

 

Škola spoluutváří dětskou osobnost. Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka,

nejenom co vše bude znát a umět.

 

Cíle vzdělávacího procesu naší školy:

Cíle vycházejí z obecných cílů základního vzdělávání.

 • přispět k tomu, aby se škola stala místem radosti, kde se děti cítí dobře a místem,

         které každému umožní rozvinout všechny své schopnosti

 • vést žáky k výběru různých strategií k celoživotnímu učení
 • orientovat se na činnostní učení se zaměřením na praxi
 • podporovat logické uvažování u žáka, hledání souvislostí (mezipředmětové vztahy)
 • rozvíjet v žácích schopnost tvořivé práce, tvůrčí myšlení a jednání
 • poskytovat individuální péči a přístup a diferencovat jej podle potřeby vzdělávání žáků.
 • prohloubit jazykové dovednosti žáků, zaměřit se zejména na využití cizího jazyka v praxi
 • vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci, spolupráci, porozumění si navzájem
 • učit žáky respektovat práci i úspěchy druhých
 • vypěstovat u žáka zodpovědnost za svoji práci, za své jednání
 • osvojit u žáka základní principy demokracie - uplatňovat svá práva, plnit své povinnosti
 • probudit u  žáků toleranci a ohleduplnost k jiným lidem, kulturám, hodnotám
 • vést žáky k využívání moderních informačních technologií
 • zařazovat použití informačních technologií do vzdělávacího procesu, podporovat výuku informatiky
 • naučit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný
 • vést žáky ke zdravému životnímu stylu, podporovat sportovní aktivity
 • vytvářet u dětí pozitivní vztah k prostředí, ve kterém žijeme
 • vytvořit u žáků zájem o další vzdělávání, položit základy pro celoživotní vzdělávání
 • vytvářet formu rodinného prostředí.

 

Náš školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince.

 

Výchovné a vzdělávací strategie

Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby žáci nepřijímali jen teoretické

informace, ale osvojili si i způsoby řešení reálných životních problémů.

 • schopnost komunikovat a spolupracovat
 • schopnost řešit problém
 • umět se učit
 • zvolit si vhodné povolání
 • schopnost vést zdravý způsob života
 • být zodpovědný
 • chtít se dále vzdělávat
 • mít sociální cítění

 

Nejdůležitější aspekty, které naplňují náš školní vzdělávací program
„ŠKOLA KOMUNIKACE"

pro žáka, ale i rodiče má bezesporu hlavní přínos

 • menší kolektiv.
 • individuální přístup ke každému z nich a jistota, že  všichni žáci mají šanci  plně se rozvinout.
 • otevřenost nejen žákům, ale i rodičům.
 • individuální přístup a znalost rodinného prostředí, který umožňuje škole zabránit negativním vlivům, které se projevů ve větším kolektivu (šikana, strach ze školy, spolužáka)
 • ihned projevy šikany řešit společně s rodiči a celým kolektivem
 • fungování jako rodinná škola, ze které budou odcházet spokojení, cílevědomí a bystří žáci.
 • s rodiči jednat jako s  rovnoprávným partnerem a na oplátku by měl rodič brát učitele jako spolupracovníka při výchově dítěte.