1. třída

třídní učitelka Mgr. Ivona Holešová

 kontaktní email:     i.holesova@email.cz
telefonní kontakt:        607 648 941
konzultační hodiny - po předchozí domluvě

 

Dbejte, prosím, aby vaše děti doma pravidelně četly. Děkuji. 

 

Blíží se konec školního roku, učivo I. třídy máme probrané a tak poctivě opakujeme a procvičujeme. Čekají nás Závěrečné písemné práce z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA, proto i doma procvičujte, aby práce dopadly co nejlépe. Obtíže nám dělá hlavně rozklad čísel, opis a přepis slov, vět a krátkých textů.

 

Termín Závěrečných písemných prací:

Matematika - čtvrtek 13. 6. 2019

Český jazyk - pondělí 17. 6. 2019

 

Upozorňuji

Všechny Zájmové útvary (kroužky) končí v měsíci květnu. V měsíci červnu se již nekonají.

 
 
 
Prosím procvičujte Matematiku obor čísel 0 - 10 a obor čísel 0 - 20 na skolakov.euDěkuji.             
 

 

Máme za úkol procvičovat čtení na listech a ve Slabikáři a skládání slov a jednoduchých vět s písmeny Mm, Ll, Ss, Pp, Tt, Jj, Nn, Dd, Kk, Rr, Vv, Zz, Hh, au, ou, Šš, Cc, Čč, Bb, Žž, Řř, Gg, Ff, Chch a se skupinami dě, tě, ně, di, ti, ni, bě, pě, vě, mě. Děkuji. 

 
 
Zasílám k nahlédnutí vypracované listy Vašich dětí. Prosím o Váš podpis a navrácení listů zpět. Děkuji.
 

Učivo můžete s dětmi také procvičovat zde: rysava.websnadno.cz. Kromě čtení, matematiky, prvouky toho najdete spoustu také v sekci: Různé pro učitele a žáky, dále pak 1.ročník - odkazy. Děkuji.

 
Znalosti žáků ověřujeme samostatnou prací, kdy po zadání pokynů učitelem pracují žáci samostatně. Samostatnou práci poznáte podle zkratky S.P. Ostatní úkoly plníme a procvičujeme společně dle pokynů učitele a opisu z tabule.
 
 

Kromě samolepek, které lepíme do deníčku na konci týdne za pěkné chování, aktivní a svědomitý přístup ke školní práci, jsme začali rozdávat také šklebáky za nepozornost, časté zapomínání školních pomůcek, nerespektování pokynů a nevhodné chování.

Přidali jsme ZELENÉ ŠKLEBÁKY za nepřipravenost na výuku, za neudržení pořádku na svém pracovním místě.

 
 

Prosím, dohlédněte, aby děti měly každý den ořezané tužky a pastelky. Děkuji.

P. uč. Ivona Holešová

 

 
 

Týdenní plán   10. 6. - 14. 6.

 
Český jazyk:   Doplňková četba - Klára, zloděj bonbónů a jáPísanka č. 5 str. 7 - 13
 
Matematika:  prac. seš. MA 4 - dokončení, opakování a upevňování probraného učiva - obor čísel 0 - 20 bez přechodu desítky, sčítání a odčítání s přechodem desítky
 
Prvouka:    prac. učebnice Já a můj svět str. 67 - 70