dokumety

Školní řád

ŠVP PV

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Zápisní list do MŠ

Školné MŠ na rok 2015-16

 

 

Co by mělo dítě umět před nástupem do mateřské školy a jak usnadnit adaptační proces nově přicházejících dětí

 

Přemýšlíte, co všechno by mělo umět vaše dítě, ptáte se ostatních rodičů, ale stále si nejste jisti?

Anebo vám to připadá ještě daleko, a tak zatím nic neřešíte, Jaké dovednosti jsou ale pro nástup do mateřské školy důležité a bez kterých se malý školáček neobejde?

 

Každou změnu provází náročné období, kdy je nutné přizpůsobit se jeden druhému, což platí jak pro děti, tak i pro pedagogy. Vzájemné poznávání dětí s učitelkou může trvat delší čas. Z psychologického hlediska lze nově přicházející děti, které mají potíže s adaptací, rozdělit do několika skupin:

 

Děti, které nedávno dosáhly věku tří let a mladší . Třebaže se do MŠ těší, mohou mít výrazné problémy s adaptací na jiné prostředí a nové požadavky ( nutnost přizpůsobit se ostatním dětem, tlak na určitou míru samostatnosti ). Zároveň se jim, ale i celé rodině mění každodenní řád a předpokládá se, že se mu dokážou podřídit.

 

Děti blížící se věku předškoláka zpravidla nemusejí mít výrazný problém při přechodu z rodiny do školy, jelikož už z vývojového hlediska mají potřebu bohatších podnětů, než které jim rodina může poskytnout.

 

U dětí ambiciozních rodičů může občas nastat problém v tom smyslu, že ještě před vstupem do MŠ byly děti zapojeny do různých mimoškolních aktivit a MŠ pro ně může paradoxně znamenat další zátěž v tom smyslu, že jejich činnost je pak víceméně stále řízená. Takové děti bývají unavené z neustálého tlaku, kterému jsou vystavovány a v kontaktu s vrstevníky jim dělá problém zařadit se do kolektivu např. Při volné hře. Proto jejich adaptace bývá někdy v oblasti navazování vrstevnických vztahů složitější.

 

Děti citově labilní, závislé na matce popřípadě děti s nerovnoměrným vývojem,pro které mohou být nároky kladené v rámci výchovně-vzdělávacího procesu vysoké a někdy až nesrozumitelné.

 

Jak se s danými problémy vyrovnat?

 

V obou případech platí u nově příchozích dětí do MŠ vstřícný přístup, pochopení dítěte a empatické cítění pedagogů, tak i rodičů. Adaptační proces by měl v případě možnosti rodičů probíhat pozvolně, aniž by dítě muselo ve školním zařízení strávit hned celý den. Citově zralé dítě by nemělo mít výraznější problémy s přizpůsobením se na prostředí MŠ. Přechodně však může nastat i jakýsi regres. Dítě, které se jeví již zcela samostatné v sebeobsluze, najednou začne vyžadovat pomoc rodiče při příchodu do MŠ i odchodu z ní. Je dobré vědět, že nemusí jít ani o rozmar dítěte ani o rozmazlenost, ale o nevědomé volání po ujištění, že rodič má dítě stále rád.

Stejně tak se pak mohou objevit i aspekty ve formě vzteku při příchodu rodiče – opět to lze interpretovat jako nevědomé „ trestání“ rodiče za separaci od něho, která dítě při takové změně znejistí a vyvolává v něm úzkost. Tyto emoční afekty se projevují buď ve formě pasivního chování ( pláč, stažení se do sebe ) anebo ve formě agresivního projevu ( vztek, projevovaná zlost )

Děti nemají pro své projevy rozumové zdůvodnění. Okolí má kolikrát tendenci reagovat na chování dítěte bez porozumění toho, co dítě prožívá .Rodiče pak mohou mít pocit, že jejich výchova nebyla doposud dobrá a nabudou pocitu nejistoty a někdy i viny. To se pak projevuje tím, že nad dítětem stojí, vybízí je k samostatnosti, zlobí se na ně nebo je naopak objímá a „ trpí“ s ním. Rodiče by se pak měli zbavit pocitů strachu a nejistoty z toho, co se vlastně děje. Měli by zůstat klidní. Klidný přístup se pak zpětně odrazí na jejich přístupu k dítěti. Je dobré dítě zbytečně nechlácholit, natlačit na ně vysvětlováním, že to, jak se projevuje, není v pořádku.

Pokud by se projevily hlubší adaptační problémy, je třeba pak další spolupráce s odborným pracovištěm, jelikož zkrátka sebelepší a sebeprofesionálnější pedagog v MŠ nemůže být zároveň psychologem či terapeutem.

Dle psychologů může běžný adaptační proces u dítěte trvat až 3 měsíce.

 

Co by bylo dobré, aby Vaše dítě umělo před nástupem do mateřské školy :

 

- znát své jméno a příjmení, vědět a poznat svoji značku v MŠ

- samo si dojít na toaletu ( pleny či pravidelné pomočování je v MŠ nepřípustné !)

- umýt si ruce, utřít se do ručníku, spolupracovat při oblékání a svlékání

- umět nazouvat a vyzouvat obuv

- vysmrkat se a používat kapesník

- držet lžíci a umět se najíst, neodbíhat od stolu

- umět pít z hrnečku a skleničky

- nepoužívat dudlík ani při usínání

- umět hlásit aktivně své potřeby a přání ( poděkovat, poprosit, pozdravit )

- umět navazovat mluvní i oční kontakt při komunikaci

- umět reagovat na svoje jméno a pokyny dospělého

- umět být chvíli bez svých blízkých

- přizpůsobit se novým podmínkám – pobytu ve větším kolektivu, v novém a rušném prostředí

- umět ukládat hračky a pracovní pomůcky na místo, které je tomu určeno

- umět se bezpečně chovat v rámci svých rozumových schopností

- respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu

- poznat si svoje oblečení, pyžamko, boty, papučky ( vše prosím podepište )

- umět chodit do schodů a ze schodů, přidržovat se zábradlí

- udělat si „ hromádku“ ze svého oblečení

- popsat jednoduše obrázek, reprodukovat krátké písničky a říkadla

- orientovat se v jednoduchých pokynech, v krátkém vyprávění

- ujít kratší vzdálenost na vycházce, držet se kamaráda za ruku

 

 

Závěrem :

Možná se vám zdá, že září je ještě daleko, ale na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že se dítě potřebné dovednosti nenaučí hned. Určitě mnohé z nich již naprosto bez problémů zvládá, ale některé asi bude muset ještě osvojit a upevnit. A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím budete ve větší pohodě a usnadníte vašemu dítěti bezproblémový vstup do MŠ. Buďte ke svým dětem důslední, trpěliví, neřešte své problémy před dítětem. Děti jsou velice vnímavé a to vše se na jejich projevech chování negativně odráží. S dětmi si povídejte, čtěte jim, snažte se pochopit jejich dětské cítění a prožívání, v maximální míře omezte vliv televize a počítače. Nezapomeňte dětem klást jen přiměřené požadavky a stanovit hranice, za které by dítě nemělo jít. Nebojte se toho!!!!! Stanovení hranic děti potřebují, poskytujete jim tak jistotu, která je pro děti velmi důležitá!!!!

A pokud se potomek nestačí naučit vše, nestresujte se. Postupem doby se to určitě naučí, odkouká ve školce od kamarádů či to prostě příjde samo. Důležité je, aby se dítě do školky těšilo a nemělo ji hned od začátku spojenou s tím, že je nešika a že když se nenaučí obléknout punčocháče, tak ho tam nebudou chtít.

 

Přejeme Vám hodně štěstí, trpělivosti a kvalitní oboustrannou spolupráci s naší mateřskou školou. :-)

 

Kolektiv učitelek MŠ Suchohrdly